Nabídka prací a služeb

Nabízíme zpracování:

 • lesních hospodářských plánů a osnovx
 • projektů rekultivací 
 • projektů lesních cest
 • projektů lesoparků
 • projektů zalesnění nelesních půd
 • projektů břehových porostů, revitalizace toků, hrazení bystřin
 • studií a speciálních šetření v oblasti lesnictví a ŽP
 • podkladů k žádosti o odnětí nebo omezení PUPFL, k odnětí ze ZPF
 • znaleckých posudků a ocenění pozemků a trvalých porostů včetně lesních
 • výpočtů výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Dále nabízíme:

 • tvorbu a zpracování digitálních dat
 • velkoformátový tisk
 • velkoformátové laminování (fóliování)

 Tvorba projektů:

 • projekty pro dotace (MZe, MŽP, AOPK, SZIF, SFŽP)
 • projekty pro bezlesí, les, vodu, výzkum, osvětu a vzdělání
 • lesní cesty, vodní toky a nádrže, větrolamy, zalesnění nelesních půd, a jiné.

V dotačních programech:

 • Program péče o krajinu (PPK)
 • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
 • Příspěvky na hospodaření v lesích
 • Národní podpory MZe v oblasti vod
 • Národní program životní prostředí (NPŽP)
 • Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
 • Program rozvoje venkova (PRV)
 • Integrovaný regionální Operační program

Firma LHProjekt a.s. disponuje odpovídajícím technickým vybavením, nezbytným k poskytování výše uvedených služeb.

Naší společnosti byly uděleny certifikáty systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 pro oblasti: projektová, plánovací, výzkumná, inženýrská a projektová činnost v lesnictví, zemědělství, tvorbě a ochraně životního prostředí; projektová činnost ve výstavbě; automatizované zpracování dat; reprografická činnost.

Zákazníkům garantujeme:

 • vyhotovení LHP v digitální podobě podle informačního standardu MZe pro získání státní dotace na LHP v plné výši
 • smluvní záruky za dílo
 • vysokou odbornost
 • kompletní poradenství a servis