Krajinné inženýrství, poradenství a konzultace

  • Projekty rekultivace zalesněním území po těžbě nerostů, území ovlivněných lidskou činností, skládek inertních materiálů, komunálních a jiných odpadů.
  • Projekty zalesnění nelesních půd.
  • Projekty lesních cest, břehových porostů, revitalizace toků, hrazení bystřin, úpravy vodního režimu v krajině.
  • Projekty lesoparků a úpravy městské zeleně a zeleně mimo les.
  • Studie a speciální šetření v oblasti lesnictví a životního prostředí.

Provádíme projektovou činnost na trhu služeb nabízených autorizovanými inženýry a techniky činnými ve výstavbě v oblasti lesnictví, zemědělství a tvorby a ochrany životního prostředí podle příslušných právních předpisů v rozsahu naší specializace (stavební zákon, lesní zákon, zákon o ochraně a využití nerostů (horní zákon), zákon o odpadech, zákon o ochraně přírody, zákon o půdě, zákon o vodách atd.).

Rozsah projektového oprávnění pokrývá:

  • 1. autorizace podle zákona ČNR č.360/1992 Sb. č. 1003730 – autorizovaný technik oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby meliorační a sanační
  • 2. autorizace podle zákona ČNR č.360/1992 Sb. č. 1003730 – autorizovaný inženýr oboru staveb pro plnění funkce lesa

Autorizovaná osoba je člen ČKAIT – česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a ČSKI – český svaz krajinných inženýrů.

Výsledkem našich prací jsou projektové dokumentace pro potřeby objednatele, které mohou sloužit jako podklad pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, jako podklad pro vydání jiných rozhodnutí nebo povolení (např. k těžbě nerostů a hornin), jako součást předepsaných dokumentací souvisejících s předmětem činnosti objednatele atd.

Dále zpracováváme účelové studie, a to v rámci předprojektové přípravy nebo jako samostatné inženýrské a konzultační práce.

Našimi zákazníky jsou převážně:

  • firmy těžící nerosty - lesnické rekultivace
  • obce
  • orgány státní správy
  • vlastníci půdy
  • různí objednatelé a investoři

Spolupracujeme s dalšími profesemi:

  • sadovnickými architekty
  • přírodovědci
  • vodohospodáři

Při řešení hledáme spojení zájmů ochrany přírody a dalších zájmů společnosti.

 

Nabídka – Poradenská a konzultační činnost

  • Příprava podkladů a vyhotovení náležitostí pro zpracování žádosti o odnětí a omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa.
  • Stanovení etátu a ověření těžebních a produkčních možností lesních majetků.
  • Finanční ocenění lesních majetků.
  • Vyhodnocení výsledků zjišťování popisových údajů o lesním ekosystému a návrh opatření na základě zjištěných údajů.
  • Zjištění zdrojů a potenciálních objemů dřevní biomasy jako alternativní zdroj energie.

Poskytujeme různorodé, velmi specializované, odborné konzultační služby, a to jako samostatnou službu nebo spojené s prací v oblasti hospodářské úpravy lesů - LHP a LHO, projektové a inženýrské činnosti, tvorby digitálních dat. Pokud poskytujeme službu samostatně, může být součástí také zjišťování dat, jejich zpracování, sumarizace, vyhodnocení, tvorba digitálních dat z již zjištěných údajů v tištěné podobě nebo zpracování digitálních dat již pořízených. Výstupem bývá tištěná podoba včetně digitálních dat na vhodném datovém nosiči.

Nejčastějšími klienty jsou:

  • firmy zabývající se těžbou nerostů
  • správci energetických a dopravních sítí
  • obce
  • vlastníci lesních, zemědělských a jiných majetků
  • odborní lesní hospodáři a správci uvedených majetků
  • správci energetických a dopravních sítí
  • orgány státní správy
  • různé další organizace