05.09.2016 | Oznámení rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie a výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení majetkových účtů

Oznámení rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie a výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení majetkových účtů

Obchodní korporace
LHProjekt a. s.
IČ: 25300806
se sídlem Čichnova 386/17, Komín, 624 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1983 (dále jen „Společnost“)

tímto plní svou povinnost podle § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a oznamuje že:

  • valná hromada Společnosti přijala dne 30.8.2016 rozhodnutí ve formě notářského zápisu NZ 382/2016, N 361/2016, o přeměně všech Společností vydaných listinných akcií na jméno, to znamená všech 1.000 ks listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč na zaknihované akcie na jméno, to znamená na 1.000 ks zaknihovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč (dále „Přeměna akcií“);
  • současně valná hromada Společnosti určila lhůtu, ve které jsou akcionáři povinni odevzdat Společnosti dosavadní akcie vydané Společností, na dva měsíce od zveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady.
  • v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím a ust. §529 a násl. zák.č. 89/3012 Sb., občanský zákoník, Společnost tímto uveřejňuje své rozhodnutí o Přeměně akcií a současně vyzývá akcionáře Společnosti, aby ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí o Přeměně akcií v Obchodním věstníku, odevzdali Společnosti své dosavadní kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, tedy všechny své hromadné akcie na jméno, jak jsou akcie Společnosti vytištěny. Odevzdání je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 v provozovně – kanceláři Společnosti v Brně, Kroftova 45.
  • současně s odevzdáním svých akcií (hromadných akcií) je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu vedeného centrálním depozitářem (CDCP) spravovaného prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře, na který mají být zaevidovány zaknihované akcie (seznam účastníků CDCP je k dispozici na adrese www.cdcp.cz). Statutární ředitel společnosti tímto současně vyzývá akcionáře ke zřízení těchto majetkových účtů.

Pokud akcionář nesdělí při odevzdání dosavadních akcií číslo majetkového účtu vedeného centrálním depozitářem (CDCP), na který mu mají být zaknihované akcie Společnosti zaevidovány, určí mu k tomu Společnost v souladu s ust. §530 odst. 1 občanského zákoníku dodatečnou lhůtu v délce dvou měsíců ode dne odevzdání akcií Společnosti. Pokud akcionář nesdělí Společnosti číslo majetkového účtu ani v této dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně akcionáři zaplatí spravedlivou cenu.

Ocitne-li se akcionář v prodlení s odevzdáním svých akcií, bude mu v souladu s ustanovením § 531 Občanského zákoníku určena dodatečná lhůta k odevzdání akcií v délce 2 měsíců. Akcie Společnosti, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné a Společnost bude dále postupovat v souladu s právními předpisy.

V Brně dne 05.září 2016

Statutární ředitel společnosti
LHProjekt a. s.

Příloha